Wednesday, 16 September 2015

Guru Nanak Ji Ki Jai Jai Kaar Jo Bole So Hoye Nihal

Guru Nanak Ji Ki Jai Jai Kaar 
Jo Bole So Hoye Nihal 
Allah Sai Lelo Salam 
Maula Sai Lelo Salam 
Salam Salam Lakhö Salam 
Salam Salam Lelo Salam 
Yeshu Pitha Prabhu Sai Ram 
Buddha Zoarashtra Mahavir Naam 
Salam Salam Lakhon Salam 
Sai Mera Salam Salam Salam Lelo Salam

No comments:

Post a Comment