Tuesday, 29 September 2015

श्री रामचन्दर जी के 108 नाम

श्री रामचन्दर जी के 108 नाम 
ओम राम रामाया नमः .
ओम रमा भद्राय नमः .
ओम रमा चन्द्राया नमः .
ओम राम शाश्वताय नमः .
ओम राजीवालोचनाया नमः .
ओम वेदात्मने नमः .
ओम भवरोगस्य भेशहजाया नमः .
ओम दुशहना त्रिशिरो हंत्रे नमः .
ओम त्रिमूर्तये नमः .
ओम त्रिगुणात्मकाया नमः
ओम श्रीमती नमः .
ओम राजेन्द्राय नमः .
ओम रघुपुंगवाया नमः .
ओम जानकीवल्लभाया नमः .
ओम जैत्रैय नमः .
ओम जितामित्राय नमः
ओम जनार्दनाया नमः .
ओम विश्वामित्रप्रियाया नमः .
ओम दान्ताय नमः .
ओम सहारा नत्रा न तत्पराय नमः .
ओम वालिप्रमथनाया नमः .
ओम वाग्मिने नमः .
ओम सत्यवाचे नमः .
ओम सत्यविक्रमाया नमः .
ओम सत्यव्रताया नमः .
ओम व्रतधराय नमः .
ओम सदाहनुमदाश्रिताया नमः
ओम कौसलेयाया नमः .
ओम खरध्वा .नसिने नमः .
ओम विराधवधपण दिताया नमः .
ओम विभीषहना परित्रात्रे नमः .
ओम हरकोदंडा खा .न्दनाया नमः .
ओम सप्तताला प्रभेत्त्रे नमः .
ओम दशग्रीव शिरोहराय नमः .
ओम जामदग्न्य महादर्पदलनाया नमः .
ओम ताटकान्तकाया नमः .
ओम वेदान्तसाराय नमः
ओम त्रिविक्रमाय नमः .
ओम त्रिलोकात्मने नमः .
ओम पुण्याचारित्रकीर्तनाया नमः .
ओम Trilokaraxakaaya नमः .
ओम धनविणे नमः .
ओम दण्डकारण्य पुण्यकर ^इते नमः .
ओम अहल्या शाप शमनाया नमः .
ओम पित्रै भक्ताय नमः .
ओम वरप्रदाय नमः .
ओम राम जितेंद्रियाया नमः
ओम राम Jitakrodhaaya नमः .
ओम राम जितामित्राय नमः .
ओम राम जगद्गुरावे नमः .
ओम राम रक्षवानरा संगठिने नमः .
ओम चित्रकूट समाश्रयाया नमः .
ओम राम जयन्तत्राणवरदया नमः .
ओम Sumitraaputra सेविताया नमः .
ओम सर्वदेवादी देवाय नमः .
ओम राम मृतवानरजीवनया नमः .
ओम राम मायामारीचाहन्त्रे नमः .
ओम महादेवाय नमः .
ओम महाभुजाया नमः .
ओम सर्वदेवस्तुताया नमः .
ओम सौम्यया नमः .
ओम ब्रह्मन्याया नमः .
ओम मुनिसाँसुतसंस्तुतया नमः .
ओम महा योगिनी नमः .
ओम महोदराय नमः .
ओम सच्चिदानंदा विग्रहाया नमः .
ओम परस्मै ज्योतिषी नमः .
ओम परस्मै धाम्ने नमः .
ओम पराकाशाय नमः .
ओम परात्पराय नमः .
ओम परेशाय नमः .
ओम पारगाया नमः .
ओम पराया नमः .
ओम सर्वदेवात्मकाया परस्मै नमः .
ओम सुग्रीवेप्सिता राज्यदाय नमः .
ओम सर्वपुण्याधिका फैलाया नमः .
ओम Smraita सर्वाघ नाशनाया नमः .
ओम आदिपुरुषहाया नमः .
ओम परमपुरुषहाया नमः .
ओम महापुरुषहाया नमः .
ओम पुण्योदयाया नमः .
ओम अयासाराय नमः .
ओम पुराणपुरुषोत्तमाया नमः .
ओम स्मितवक्त्राय नमः .
ओम मितभाषहीने नमः .
ओम पूर्वभाषहीने नमः .
ओम राघवाया नमः .
ओम अनन्तगुणा गम्भीराय नमः .
ओम धीरोड्डात्तगुणोत्तमाया नमः .
ओम मायामानुषः चरित्राय नमः .
ओम महादेवादिपूजिताया नमः .
ओम राम सेतुकृते नमः .
ओम जितवाराशये नमः .
ओम सर्वतीर्थमयाया नमः .
ओम हरये नमः .
ओम श्यामा .नगाया नमः .
ओम सुन्दराय नमः .
ओम शूराय नमः .
ओम पितवाससे नमः .
ओम धनुर्धराय नमः .
ओम सर्वयज्ञाधिपाया नमः .
ओम यज्वने नमः .
ओम जरामरणवर्जिताया नमः .
ओम विभीषहना प्रतिष्ठात्रे नमः .
ओम सर्वावगुणवर्जिताया नमः .
ओम परमात्मने नमः .
ओम परस्मै ब्रह्मणे नमः .

No comments:

Post a Comment