Wednesday, 30 May 2012

Moh Sam Kaun Kutil Khal Kami

Moh Sam Kaun Kutil Khal Kami 
Nij Tanu Diyon Tahi Bisrayon, Aiso Namak Harami 

Bhari-Bhari Udar Vishya Ko Dhayo Jaise Sukar-Grami 
Hari-Jan Chhadi Har-Vimukhan Ki, Nisidin Karat Gulami 

Papi Kaun Badhon Jag Moton, Sab Patitan Mein Naami 
‘Sur’ Patit Ko Thaur Kahan Hain, Tum Binu Shripati Swami.

No comments:

Post a Comment