Sunday, 8 April 2012

Jag mein sundar hain do naam

Jag mein sundar hain do naam,
Chahe Krishna kaho ya Rama,
Bolo Rama, Rama, Rama,
Bolo Shyam, Shyam, Shyam.   


Jag mein sundar hain do naam,
Chahe Krishna kaho ya Rama,
Bolo Rama, Rama, Rama,
Bolo Shyam, Shyam, Shyam.  

Ek Radhika ke sang hai raaje,
Ek Janki sang biraaje,
Chahe Sitaram kaho,
Chahe Sitaram kaho,
ya bolo Radheshyam,
ya bolo Radheshyam,
Chahe Krishna kaho ya Rama,
Jag mein sundar hain do naam,
Chahe Krishna kaho ya Rama,
Bolo Rama, Rama, Rama,
Bolo Shyam, Shyam, Shyam.  

Ek hriday mein prem badhave,

Ek taap santap mitave,
Dono sukh ke
Dono sukh ke sagar hain,
Aur dono pooran kaam,
Chahe Krishna kaho ya Rama
Jag mein sundar hain do naam,
Chahe Krishna kaho ya Rama,
Bolo Rama, Rama, Rama,
Bolo Shyam, Shyam, Shyam.  

Jag mein sundar hain do naam,
Chahe Krishna kaho ya Rama,
Bolo Rama, Rama, Rama,
Bolo Shyam, Shyam, Shyam.

Jag mein sundar hain do naam,
Chahe Krishna kaho ya Ram,
Bolo Rama, Rama, Rama,
Bolo Shyam, Shyam, Shyam.

No comments:

Post a Comment