Friday, 15 July 2011

“Grur Bramaah – Gurur Vishnuh – Gurur Devo Maheshwarah | Gurur Saakshaat – Param Brahma -tasmai Shri Gurave Namah ||”

“Grur Bramaah – Gurur Vishnuh – Gurur Devo Maheshwarah |
Gurur Saakshaat – Param Brahma -tasmai Shri Gurave Namah ||”

No comments:

Post a Comment