Tuesday, 28 June 2011

Sindur chadane se har kaam hota hai

Hanuman ko khush karna aasaan hota hai 
Sindur chadane se har kaam hota hai!

No comments:

Post a Comment