Monday, 11 April 2011

Sri Ramchandra Kripalu Bhajman


Shri Ramachandra kripalu bhaju man,haran bhav bhai darunam.
Nav kanj lochan, kanj mukh,kar kanj pad kanjarunamKandarp aganit amit chhavi,Navvnil jiraj sundaram,
Pat pit manahun tadit ruchi,Suchi naumi Janakasutavaram. 

Bhuj din bandu dinesh danav,dusht dalan nikandanam, 
Raghunand anand kand Kaushal,chandra Dashrath
nandanam. 

Sir krit kundaltilak charu,udar ang vibhushanam, 
Ajanubhuj san-chap dhar,sangramajit kharadushanam. 

Iti badit Tulasidas Shankar,shesh muni man ranjanam, 
Mam hridai kanj nivas kar,kamadi khal dal bhanjanam. 

Manujahi racheu milahi so bar sahaj sundarsanvaro, 
Karuna nidhan sujan silu sanehu janat ravaro. 

Ehi bhanti Gauri asis suni,Siya sahit hiya harshin ali, 
TuIsi bhavanihin puji-puni mudit man mandir chali. 

Jani Gauri anukal,Siya hiya harshu na jai kahi, 
Manjul mangal mul,bam ang pharkan lage

No comments:

Post a Comment