Sunday, 24 April 2011

५ मंत्र

१ . सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥

२. ॐ भूर्भुवस्वः । तत सवितुर्वरेण्यं ।
भर्गो देवस्य धीमहि । धियो यो नः प्रचोदयात ॥

३. ॐ त्रयम्बकं यजामहे सुगन्धिँ पुष्टिवर्धनम्, 
उर्वारूकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मा मृतात् ।

४. गुरु: ब्रह्मा गुरु: विष्णु: गुरु: देवो महेश्वर: l
गुरु: साक्षात् परब्रह्म: तस्मै श्री गुरुवे नम: ll 

५. वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्यसमप्रभ ।
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा ॥

No comments:

Post a Comment