Sunday, 23 May 2010

Patita Pavana Sita Rama.

Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare;

Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare.

Shri Rama, jai Rama, jai jai Rama;
Shri Rama, jai Rama, jai jai Rama.


Shri Rama Hare, Shri Rama Hare,
Shri Rama Hare, Sukhadhama Hare;
Shri Rama Hare, Chavidhama Hare,
Man-mohan Sundar Shyama Hare.
Jay Raghunandan:, jai Siya Rama,
Janki-vallabha Sita Rama;
Raghupathi Raghav Raja Rama,
Patita Pavana Sita Rama.

No comments:

Post a Comment